DOFINANSOWANIA

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR)

1. Cel projektu.
Projekt dotyczy wsparcia średnich przedsiębiorstw w zakresie zapewnienia im płynności finansowej, jak również wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielona na podstawie programu nr SA. 57015 (2020/N).

2. Planowane efekty.
Wykorzystanie dotacji na wydatki kwalifikowalne, poniesione zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

3. Wartość projektu.
Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 239 723, 31 PLN/ (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote 31/100).

4. Wkład Funduszu Europejskiego.
Dofinansowanie stanowi 100% kwoty 239 723, 31 PLN (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote 31/100).

Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju

Firma SALKO w 2021 roku otrzymała subwencję finansową. Podmiotem udzielającym wsparcie w ramach programów rządowych:

Tarcza Finansowa 1.0 PFR

Tarcza Finansowa 2.0 PFR

był Polski Fundusz Rozwoju.